Cuốn sách về Phật giáo/Kinh sách

Tủ sách mở Wikibooks


Kinh sách Phật giáo được chia thành ba loại (Tam tạng kinh) theo nội dung

1. Kinh (những bài thuyết pháp, sa. sūtra, pi. sutta),
2. Luật (sa., pi. vinaya, viết về giới luật của Tăng-già) ,
3. Luận hoặc A-tì-đạt-ma (sa. abhidharma, pi. abhidhamma, mang tính chất bàn luận, giải thích, phân tích các bài kinh, nói về các pháp)

Ba loại kinh này được gọi chung là Tam tạng(sa. tripiṭaka, pi. tipiṭaka). Riêng Kinh tạng (sa. sūtrapiṭaka) và Luật tạng (sa. vinayapiṭaka) chứa đựng nhiều kinh văn khác nhau, gồm cả các bài giảng về các pháp, các bàn luận, giải thích về các giáo lý, kinh văn nói về vũ trụ, sự tiến hóa của vũ trụ, nói về tiền thân của Phật-đà (Bản sinh kinh), và các bảng liệt kê các pháp khác nhau