Chủ đề:Tâm lý học nhận thức

Tủ sách mở Wikibooks

< Tâm lý học

Tâm lý học nhận thức
Các sách trong chủ đề này bàn về tâm lý học nhận thức: ngành khoa học nghiên cứu các quá trình nội tâm như nhận thức, học tập, giải quyết vấn đề, trí nhớ, sự chú ý, ngôn ngữ và tình cảm