Bước tới nội dung

Chủ đề:Tác phẩm văn học lịch sử hư cấu

Tủ sách mở Wikibooks

< Văn học

Tác phẩm văn học lịch sử hư cấu
Chủ đề này gồm những sách hướng dẫn tìm hiểu các tác phẩm văn học lịch sử hư cấu: một loại hình mà cốt truyện được đặt trong các sự kiện lịch sử, cụ thể hơn, đó là loại hình mà người viết sử dụng những sự kiện có thật nhưng thêm một hoặc nhiều nhân vật, sự kiện hư cấu, hoặc thay đổi trình tự các sự kiện.