Chủ đề:Nhân học văn hóa

Tủ sách mở Wikibooks

< Nhân loại học

Nhân học văn hóa
Các sách trong chủ đề này bàn về nhân học văn hóa: một nhánh của nhân loại học, xem xét văn hóa dưới góc độ khoa học bằng cách nghiên cứu các dị bản văn hóa khác nhau và khảo sát tác động của tiến trình chính trị và kinh tế toàn cầu lên các giá trị văn hóa địa phương.