Chủ đề:Ngôn ngữ lập trình Ruby

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình Ruby
Các sách trong chủ đề này bàn về ngôn ngữ lập trình Ruby: một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có khả năng reflection. Cú pháp ảnh hưởng từ Ada và Perl với các đặc tính hướng đối tượng của Smalltalk, và cũng chia sẻ một số đặc tính với Python, Lisp, Dylan và CLU. Ruby là ngôn ngữ thông dịch đơn giai đoạn.