Chủ đề:Ngôn ngữ lập trình C++

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình C++
Các sách trong chủ đề này bàn đến ngôn ngữ lập trình C++: một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh, hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình. Từ thập niên 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại phổ biến nhất.