Chủ đề:Luật quốc tế

Tủ sách mở Wikibooks

< Luật

Luật quốc tế
Các sách trong chủ đề này bàn về luật quốc tế: hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực vủa đời sống quốc tế.

Trang chủ đề này chưa có thể loại allbooks tương ứng. tạo thể loại allbooks