Bước tới nội dung

Các quốc gia/Ai Cập

Tủ sách mở Wikibooks
Ai Cập
Quốc kỳ Ai Cập
Quốc kỳ
Quốc huy Ai Cập
Quốc huy
Tổng quan
Địa lý
Diện tích:km2
Xã hội
Dân số:người
Mật độ:người/km2
Kinh tế
GDP
()
USD (danh nghĩa)
USD (PPP)
Bình quân
()
USD (danh nghĩa)
USD (PPP)
Tiền tệ:
Mã quốc tế: