Các loài thực vật được mô tả/Năm 2008/Cattleya blumenscheinii