Các loài thực vật được mô tả/Năm 2004/Stanhopea confusa