Các loài thực vật được mô tả/Năm 1997/Prosthechea allemanii