Các loài thực vật được mô tả/Năm 1896/Aucoumea klaineana