Bản mẫu:Sách chọn lọc

Tủ sách mở Wikibooks
Sách chọn lọc là một cuốn sách chọn lọc tại Wikibooks vì chứa đựng nội dung có giá trị, được trình bày tốt và đã được cộng đồng Wikibooks bình chọn để xuất hiện trên Trang Chính hoặc một số trang khác. Xin hãy tiếp tục cải thiện cuốn sách này!