Bản mẫu:Hình tượng

Tủ sách mở Wikibooks

Lưu ý: Hiện nay không cần tiêu bản này nữa. Hãy sử dụng cú pháp này:

[[Tập tin:Ví dụ.png|link=Trang Chính]]
[[Tập tin:Ví dụ.png|link=Commons:Trang Chính]]
[[Tập tin:Ví dụ.png|link=http://www.wikipedia.org/]]