Bài tập C++ có lời giải/Nhập xuất dữ liệu

Tủ sách mở Wikibooks

Bài 1: Nhập vào 1 ký tự, yêu cầu ra mã ASCII của ký tự đó.

VD:

Input
Output
A
65
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  char m;
  cin >> m;
  cout << int(m);
  return 0;
}

Bài 2: Nhập vào 1 số gồm 3 chữ số, yêu cầu xuất số đó theo thứ tự ngược lại.

VD:

Input
Output
123
321
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int a,n,s;
  s = 0;
  cin >> a;
  while (a>0)
  {
    n = a%10;
    a = a/10;
    s = s*10+n;
  };
  cout << s;
  return 0;
}

Bài 3: Nhập vào 1 số gồm 2 chữ số, yêu cầu xuất ra tổng chữ số của nó ra màn hình.

VD:

Input
Output
23
5
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int a;
  cin >> a;
  cout << a%10 + a/10;
  return 0;
}

Bài 4: Nhập vào 1 số thực, xuất số đó ra lấy chính xác 3 chữ số thập phân.

VD:

Input
Output
1.0123
1.012
#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;

int main()
{
  float m;
  cin >> m;
  printf("%.3f",m); //để làm tròn số thì dùng lệnh này
  return 0;
}

Bài 5: Nhập một chuỗi từ bàn phím và in ra màn hình độ dài của chuỗi đó.

#include<iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
 
int main() {
  char str[100];
  int len;
  cout << "Nhap mot chuoi bat ky: ";
  cin >> str;
  len = strlen(str);
  cout << "Do dai cua chuoi la: " << len << endl;
}

Bài 6: Giả sử bạn cần rút một số tiền từ ATM và muốn tổng số tờ tiền phải là ít nhất. Cho biết các loại tiền mệnh giá có trong cây ATM là 10k, 20k, 50k, 100k, 200k và 500k. Hãy nhập số tiền bạn muốn rút và ATM sẽ thông báo số tờ mỗi loại mệnh giá và tổng số tờ tiền bạn nhận được.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main() {
  int t, t500, t200, t100, t50, t20, t10;
  
  cout<<"Nhap so tien ma ban muon doi: ";
  cin>>t;
  
  t500=t/500000;
  t=t-500000*t500;
  t200=t/200000;
  t=t-200000*t200;
  t100=t/100000;
  t=t-100000*t100;
  t50=t/50000;
  t=t-50000*t50;
  t20=t/20000;
  t=t-20000*t20;
  t10=t/10000;
 
  cout<<("So to cac loai menh gia ma ban se nhan:")<<endl;
  cout<<"Menh gia 500.000: "<<t500<<endl;
  cout<<"Menh gia 200.000: "<<t200<<endl;
  cout<<"Menh gia 100.000: "<<t100<<endl;
  cout<<"Menh gia 50.000: "<<t50<<endl;
  cout<<"Menh gia 20.000: "<<t20<<endl;
  cout<<"Menh gia 10.000: "<<t10<<endl;  
  cout<<"Tong so to tien ban se nhan: "<<t10+t20+t50+t100+t200+t500;
}