Bài tập C++ có lời giải/Hàm

Tủ sách mở Wikibooks

Bài 1: Tìm ước chung lớn nhất của 2 số a, b.

#include "iostream"
using namespace std;

int ucln(int, int);
int ucln(int x, int y){
	if (x < y){
		x = x + y;
		y = x - y;
		x = x - y;
	}
	while (y != 0){
		int m = x%y;
		x = y;
		y = m;
	}
	return x;
}

int main()
{
	int a, b;
	cin >> a >> b;
	cout << ucln(a, b);
}

Bài 2: Tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số a, b.

#include "iostream"
using namespace std;

int UCLN(int, int);
int UCLN(int x, int y) {
	if (x < y) {
		x = x + y;
		y = x - y;
		x = x - y;
	}
	while (y != 0) {
		int m = x%y;
		x = y;
		y = m;
	}
	return x;
}

int BCNN(int, int);
int BCNN(int x, int y)
{
	int a = (x*y) / UCLN(x, y);
	return a;
}

int main()
{
	int a, b;
	cin >> a >> b;
	cout << BCNN(a, b) << endl;
}

Bài 3: Tìm các số chính phương và nguyên tố trong mảng.

 • Dòng 1: Nhập vào N là số lượng phần tử của mảng
 • Dòng 2: Nhập N số nguyên (mỗi số cách 1 khoảng trắng)

VD:

Input
Output
4
1 2 3 4
1 4
2 3
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std ;

int main() {
  
  int sl , day , T ;
  int K[100] ;
  
  cin >> sl ;
  for (int i = 0 ; i < sl ; i++) {
    cin >> day ;
    K[i] = day ;
  }
  
  // so CP
  for (int i = 0 ; i < sl ; i++) {
    T = sqrt(K[i]) ;
    if (T*T == K[i])
      cout << K[i] ;
  }
  cout << endl ;
  
  // so NT
  for (int i = 0 ; i < sl ; i++) {
    
    bool flag = true ;
    if (K[i] < 2) 
      flag = false ;
    
    for (int j = 2 ; j <= sqrt(K[i]) ; j++) {
      if (K[i] % j == 0) {
        flag = false ;
        break;
      }
    }
    
    if(flag==true) cout << K[i] ;  
  }
}

Bài 4: Viết chương trình tính giai thừa (sử dụng hàm).

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

long tinhGiaiThua(int n) {

  long giaithua = 1;
  if (n==0 || n==1) {
    return giaithua;
  }
  else {
    for (int i=2; i<=n; i++) {
      giaithua = giaithua*i;
    }
    return giaithua;
  }
}

int main() {
  int n; 
  cout << "Nhap mot so nguyen: ";
  cin >> n; 
  cout << n << "! = " << tinhGiaiThua(n);  
}

Bài 5: Sử dụng khái niệm nạp chồng hàm, viết chương trình tính diện tích hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật tùy theo lựa chọn người dùng.

#include<iostream>
#include<math.h>
#define pi 3.14
using namespace std;

void popup() {
  cout << "Ban muon tinh dien tich hinh gi?" << endl;
  cout << "1. Hinh tron" << endl;
  cout << "2. Hinh chu nhat" << endl;
  cout << "3. Hinh tam giac" << endl;
}

class fn {
  public:
    void dientich(int); //hinh tron
    void dientich(int, int); //hinh chu nhat
    void dientich(float , int, int); //hinh tam giac
};
 
void fn::dientich(int a) {
   cout<<"Dien tich hinh tron la: " << pi*a*a;
}

void fn::dientich(int a, int b) {
   cout<<"Dien tich hinh chu nhat la: " << a*b;
}

void fn::dientich(float t,int a,int b) {
   cout<<"Dien tich hinh tam giac la: " << t*a*b;
}

int main() {
  
  popup();
  int luachon; 
  int a, b, r; 
  fn obj;
  cout << "\nNhap lua chon cua ban (1-3): "; 
  cin >> luachon; 
    
  switch (luachon) { 
    case 1:
      cout<<"Nhap ban kinh duong tron: ";
      cin>>r;
      obj.dientich(r);
      break;
    case 2:
      cout<<"Nhap chieu dai va chieu rong cua hinh chu nhat: ";
      cin>>a>>b;
      obj.dientich(a,b);
      break;
    case 3:
      cout<<"Nhap do dai duong cao va canh day cua hinh tam giac: ";
      cin>>a>>b;
      obj.dientich(0.5,a,b);
    default:
      cout << "Khong hop le"; 
  } 
}

Bài 6: Sử dụng khái niệm truyền mảng tới hàm, viết chương trình tính giá trị trung bình của các số nguyên nhập từ bàn phím.

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

double avg(int arr[], int size) {
  int tong = 0;
  double tb;
  for(int i=0; i<size; i++)
    tong+=arr[i];
  tb = (double)tong/size;
  return(tb);
}

int main() {
  int n;
  cout << "Nhap so gia tri: ";
  int arr[n];
  cin >> n;
  for(int i=0; i<n; i++) {
    cout << "Gia tri " << i+1 <<": ";
    cin >> arr[i];
  }

cout << "Gia tri trung binh la " << avg(arr,n) << endl;
}