Bước tới nội dung

Trắc nghiệm Kiến thức C++ cơ bản

Tủ sách mở Wikibooks


Một chương trình C++ có bao nhiêu hàm main() ?

A. Không có
B. 1
C. 2
D. Không giới hạn

Kết thúc một câu lệnh, ta thường dùng kí tự gì?

A. Dấu phẩy
B. Dấu chấm phẩy
C. Dấu chấm
D. Dấu hai chấm

Cách chú thích nào sau đây là đúng trong C++?

A. # Chu thich
B. <!-- Chu thich -->
C. // Chu thich
D. \* Chu thich

Biến nào được đặt tên đúng theo quy tắc đặt tên của C++ ?

A. nhiet-do
B. 10diem
C. __SYSTEM__
D. #include

Biểu thức 1 > 2 && 3 < 4 có giá trị là gì?

A. false
B. 1
C. true
D. Không có

Chọn mệnh đề đúng?

A. Ngôn ngữ C++ phân biệt chữ hoa chữ thường
B. Muốn nhập dữ liệu từ bàn phím, ta dùng lệnh cin
C. Ta sử dụng lệnh #include để khai báo biến
D. include là một từ khóa trong C++

Câu lệnh gán nào viết đúng?

A. a = b;
B. a->b;
C. a >> b;
D. a == b

Muốn lưu giá trị số thực cho một biến ta có thể dùng kiểu dữ liệu nào?

A. int
B. string
C. float
D. bool

Để sử dụng được lệnh cout và cin, trước tiên ta phải khai báo thư viện nào?

A. iostream
B. string
C. cmath
D. fstream

Chọn mệnh đề đúng khi nói về C++ ?

A. C++ là một tên gọi khác của ngôn ngữ C
B. C++ là một ngôn ngữ biên dịch
C. C++ là một ngôn ngữ chạy chậm, lỗi thời
D. C++ là một ngôn ngữ không phân biệt hoa thường