Bước tới nội dung

Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Viết chương trình tính tổng hai số nguyên.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int tong(int a, int b) {
  return a + b;
}

int main() {
  int a, b;

  cout << "Nhap 2 so nguyen: ";
  cin >> a >> b;
  cout << "Tong = " << tong (a, b);

  return 0;
}

Chạy chương trình