Bước tới nội dung

Bài tập C++/Chuỗi

Tủ sách mở Wikibooks
  1. Nhập vào một chuỗi. In ra màn hình chuỗi vừa nhập.
  2. Nhập vào một chuỗi. Đếm xem trong chuỗi có bao nhiêu khoảng trắng.
  3. Nhập vào một chuỗi. Kiểm tra xem chuỗi đó có phải chuỗi đối xứng không, tức là đọc chuỗi từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều giống nhau.
  4. Nhập vào một chuỗi. In ra màn hình chuỗi đó nhưng được viết theo thứ tự ngược lại.
  5. Nhập vào hai chuỗi. In ra màn hình chuỗi dài hơn, nếu bằng nhau thì đưa ra màn hình cả hai chuỗi.
  6. Nhập vào một chuỗi. In ra màn hình chuỗi đó sau khi đã loại bỏ những khoảng trắng.
  7. Nhập vào một chuỗi. Đếm trong chuỗi xem có bao nhiêu kí tự là chữ số?