Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Viết chương trình vẽ ra hình chữ nhật có chiều ngang là W, chiều dọc là H, với W và H là 2 số nguyên nhập từ bàn phím.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int W, H;

  cout << "Nhap chieu ngang: "; cin >> W;
  cout << "Nhap chieu doc: "; cin >> H;

  for (int i = 1 ; i <= H ; i++) {
    for (int j = 1 ; j <= W ; j++) cout << " * ";
    cout << endl;
  }

  return 0;
}

Chạy chương trình

Nhap chieu ngang: 6
Nhap chieu doc: 3
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *


Nhap chieu ngang: 7
Nhap chieu doc: 9
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *