Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Viết chương trình nhập số năm hiện tại, tuổi hai cha con (cha lớn hơn con ít nhất 20 tuổi, nếu nhập sai yêu cầu nhập lại) và trả lời câu hỏi: "Vào năm thì tuổi cha gấp đôi tuổi con?".

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int cha, con, nam;
  
  do {
    cout << "Nam hien tai: "; cin >> nam;
    cout << "Tuoi cha: "; cin >> cha;
    cout << "Tuoi con: "; cin >> con;
    if (cha - con < 20) cout << "Nhap sai, moi nhap lai!" << endl;
  } while (cha - con < 20);

  while (cha != con*2) {
    if (cha*2 < con) {
      cha++; con++; nam++;
    } else {
      cha--; con--; nam--;
    }
  }
  cout << "Tuoi cha gap doi tuoi con vao nam " << nam;
  return 0;
}

Chạy chương trình