Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Viết chương trình tính tổng với N là số nguyên dương nhập từ bàn phím.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, S = 0, P = 1;

  cout << "Nhap so nguyen N: ";
  cin >> N;

  for (int i = 1 ; i <= N ; i++) {
    P = P * i;
    S = S + P;
  }

  cout << "S = " << S;

  return 0;
}

Chạy chương trình