Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Cho dãy số tạo thành . Nhập số nguyên dương N, tính S.

Lời giải


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, S = 0;
  
  cout << "Nhap N: "; cin >> N;
  for (int i = 1 ; i <= N ; i++) {
    if (i % 2 != 0) S = S + i;
    else S = S - i;
  }
  cout << "S = " << S;

  return 0;
}
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, S = 0;
  
  cout << "Nhap N: "; cin >> N;

  if (N % 2 == 0) S = -N/2;
  else S = N/2 + 1;

  cout << "S = " << S;

  return 0;
}

Chạy chương trình

Nhap N: 2
S = -1

Nhap N: 5
S = 3

Nhap N: 108
S = -54

Nhap N: 2022
S = -1011