Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Viết chương trình tìm số hạng thứ N của dãy Fibonacci:

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, fibo;

  cout << "Nhap N: ";
  cin >> N;

  if (N == 1 || N == 2) fibo = 1;
  else {
    int a = 1, b = 1;
    for (int i = 3 ; i <= N ; i++) {
      fibo = a + b;
      a = b;
      b = fibo;
    }
  }

  cout << "So hang thu " << N << " cua day la: " << fibo;

  return 0;
}

Chạy chương trình

Nhap N: 2
So hang thu 2 cua day la: 1

Nhap N: 6
So hang thu 6 cua day la: 8

Nhap N: 20
So hang thu 20 cua day la: 6765

Nhap N: 24
So hang thu 24 cua day la: 46368

Nhap N: 35
So hang thu 35 cua day la: 9227465