Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Nhập hai số nguyên M, N. Tìm ước chung lớn nhất của M và N.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int M, N, UCLN;

  cout << "Nhap M: "; cin >> M;
  cout << "Nhap N: "; cin >> N;

  if (M == 0 | N == 0) UCLN = M + N;
  else {
    while (M != N) {
      if (M > N) M = M - N;
      else N = N - M;
    }
    
    UCLN = M;
  }

  cout << "UCLN cua M va N: " << UCLN;

  return 0;
}

Chạy chương trình

Nhap M: 5
Nhap N: 7
UCLN cua M va N: 1

Nhap M: 100
Nhap N: 35
UCLN cua M va N: 5

Nhap M: 1280
Nhap N: 720
UCLN cua M va N: 80

Nhap M: 15500
Nhap N: 39000
UCLN cua M va N: 500