Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Tính với N dấu căn.

Lời giải

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
  int N; float S = 0;

  cout << "Nhap N: ";
  cin >> N;
  for (int i = 1 ; i <= N ; i++) S = sqrt(2 + S);
  cout << "S = " << S;

  return 0;
}

Chạy chương trình