Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Viết chương trình nhập không giới hạn số, kết thúc khi nhập vào số 0.

Lời giải 1[sửa]

Trong trường hợp này sử dụng vòng lặp do-while là hay nhất.

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int a;

  do {
    cout << "Nhap so: ";
    cin >> a;
  } while (a != 0);

  return 0;
}

Lời giải 2[sửa]

Sử dụng vòng lặp while

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int a = 1;
  
  while (a != 0) {
    cout << "Nhap so: ";
    cin >> a;
  }

  return 0;
}

Sử dụng vòng lặp while trước hết phải gán cho a một giá trị khác 0, như vậy vòng lặp mới có thể chạy ít nhất 1 lần.

Lời giải 3[sửa]

Sử dụng vòng lặp for

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {

  for (int a = 1 ; a !=0 ; ) {
    cout << "Nhap so: ";
    cin >> a;
  }

  return 0;
}

Đây chỉ là cách biểu diễn vòng lặp while ở lời giải 2 dưới dạng vòng lặp for.

Lời giải 4[sửa]

Sử dụng vòng lặp while vô hạn và lệnh break.

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int a;

  while (true) {
    cout << "Nhap so: ";
    cin >> a;
    if (a == 0) break;
  }

  return 0;
}