Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Một công ty quyết định sản xuất ti vi có chính xác N điểm ảnh, biết N điểm ảnh được tính bằng cách lấy điểm ảnh chiều dài nhân với điểm ảnh chiều rộng. Hãy xác định kích thước của màn hình ti vi sao cho chiều dài và chiều rộng chênh lệnh nhau ít nhất (có thể bằng nhau).

Lời giải

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
  int N;

  cout << "Nhap N: ";
  cin >> N;

  for (int i = sqrt(N) ; i > 0 ; i--)
    if (N % i == 0) {
      cout << "Kich thuoc: " << i << " " << N/i;
      break;
    }
  
  return 0;
}

Chạy chương trình

Nhap N: 28
Kich thuoc: 4 7

Nhap N: 120
Kich thuoc: 10 12

Nhap N: 1440
Kich thuoc: 36 40