Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Có 3 loại tờ tiền 1000 đồng, 2000 đồng và 5000 đồng và cần một số tiền A không quá 50000 đồng. Viết chương trình in ra tất cả phương án có thể với số tiền A tròn nghìn được nhập từ bàn phím.


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int A;

  cout << "Nhap so tien A: ";
  cin >> A;

  for (int i = 0 ; i <= A/1000 ; i++)
  for (int j = 0 ; j <= A/2000 ; j++)
  for (int k = 0 ; k <= A/5000 ; k++)
  if (i * 1000 + j * 2000 + k * 5000 == A)
  cout << i << " to 1000, " << j << " to 2000, " << k << " to 5000." << endl;

  return 0;
}
Nhap so tien A: 14000
0 to 1000, 2 to 2000, 2 to 5000.
0 to 1000, 7 to 2000, 0 to 5000.
1 to 1000, 4 to 2000, 1 to 5000.
2 to 1000, 1 to 2000, 2 to 5000.
2 to 1000, 6 to 2000, 0 to 5000.
3 to 1000, 3 to 2000, 1 to 5000.
4 to 1000, 0 to 2000, 2 to 5000.
4 to 1000, 5 to 2000, 0 to 5000.
5 to 1000, 2 to 2000, 1 to 5000.
6 to 1000, 4 to 2000, 0 to 5000.
7 to 1000, 1 to 2000, 1 to 5000.
8 to 1000, 3 to 2000, 0 to 5000.
9 to 1000, 0 to 2000, 1 to 5000.
10 to 1000, 2 to 2000, 0 to 5000.
12 to 1000, 1 to 2000, 0 to 5000.
14 to 1000, 0 to 2000, 0 to 5000.