Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Nhập vào số nguyên N. In ra màn hình N giai thừa.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int P = 1, N;

  cout << "Nhap N: "; 
  cin >> N;
  
  for (int i = 1 ; i <= N; i++) P = P * i;
  cout << "Ket qua = " << P;

  return 0;
}

Chạy chương trình

Nhap N: 0
Ket qua = 1

Nhap N: 5
Ket qua = 120

Nhap N: 9
Ket qua = 362880