Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Một tờ giấy có độ dày X mi-li-mét. Viết chương trình tính xem phải gấp đôi tờ giấy bao nhiêu lần để đạt được tối thiểu độ dày là Y mét.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  float X, Y; int dem = 0;
  
  cout << "Nhap X (mm): "; cin >> X;
  cout << "Nhap Y (m): "; cin >> Y;
  while (X < (Y*1000)) {
    X = X*2;
    dem++;
  }
  cout << "So lan gap to giay: " << dem;

  return 0;
}

Chạy chương trình