Bài tập C++/Cấu trúc lặp/Bài 2/9

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Viết chương trình tính với N số hạng đầu

Lời giải[sửa]

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int S = 0, N;

  cout << "Nhap N: ";
  cin >> N;

  for (int i = 1 ; i <= N ; i++) S += i*(i+2);
  cout << "S = " << S;

  return 0;
}

Xem thêm[sửa]