Bài tập C++/Cấu trúc lặp/Bài 2/7

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Viết chương trình tính

Lời giải[sửa]

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  float S = 0; int N;

  cout << "Nhap N: ";
  cin >> N;

  for (float i = 0 ; i <= N ; i++) S += 1/(2*n+1);
  cout << "S(n) = " << S;

  return 0;
}