Bước tới nội dung

Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Nhập vào một số nguyên N. Đếm xem N có bao nhiêu chữ số chẵn.


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, dem = 0;

  cout << "Nhap N: ";
  cin >> N;

  do {
    int chuso = N % 10;
    if (chuso % 2 == 0) dem++;
    N = N / 10;
  } while (N != 0);

  cout << "So luong chu so chan: " << dem;

  return 0;
}
Nhap N: 0
So luong chu so chan: 1

Nhap N: 234
So luong chu so chan: 2

Nhap N: 25122022
So luong chu so chan: 6

Nhap N: 13579
So luong chu so chan: 0