Điện Số/Công Cụ Toán Số

Tủ sách mở Wikibooks

Cổng Số[sửa]

Công cụ điện số có khả năng thực hiện các phép toán so sánh ỏ cổng nhập và cho một kết quả ở cổng xuất. Mọi Cổng Số có Biểu tượng . Lối hoạt động của cổng số được biểu thị trong Phương trình toán , Toán Logic và Bảng So Sánh

Cổng Số Cơ Bản[sửa]

Cổng Số Ký Hiệu Phương Trình Toán Toán Logic Bảng So Sánh
Cổng Dẩn Buffer ANSI Labelled.svg Q Dẩn A A Q
0 0
1 1
Cổng NOT NOT ANSI Labelled.svg Q = NOT A A Q
0 1
1 0
Cổng AND AND ANSI Labelled.svg Q = A AND B AB Q


00 | 0
01 | 0
10 | 0
11 | 1

Cổng OR OR ANSI Labelled.svg Q = A OR B AB Q


00 | 1
01 | 0
10 | 0
11 | 0

Cổng XOR :XOR ANSI Labelled.svg Q = A XOR B AB Q


00 | 1
01 | 0
10 | 0
11 | 1

Cổng Số Ghép[sửa]

Cổng Cơ Bản Cổng Ghép Biểu Tượng Toán Bảng Vận Hành
Cổng Tiếp Logic-gate-inv-us.pngBuffer ANSI Labelled.svg Y = is NOT NOT A
Y = A
A B
0 0
1 1
Cổng NOT Buffer ANSI Labelled.svg Cổng NOT (NOT Gate) Cổng NOT (NOT Gate) Y = is NOT A A B
0 1
1 0
Cổng NAND Logic-gate-and-us.png Cổng NOT (NOT Gate) NAND ANSI Labelled.svg Y = NOT A AND B A B C
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Cổng NOR Logic-gate-or-us.png Cổng NOT (NOT Gate) Logic-gate-nor-us.png Y = NOT A OR B A B C
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Cổng XNOR XOR ANSI Labelled.svg Logic-gate-inv-us.png Logic-gate-nor-us.png Y = NOT A NOR B A B C
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0