Điện Số/Bảng Số Vận Hành

Tủ sách mở Wikibooks

Bảng Số Hoạt Động[sửa]

Bảng Số cho biết trạng thái ở cổng nhập và cổng xuất

Cổng Tiếp[sửa]

A Y = A
0 0
1 1

Cổng NOT[sửa]

A
0 1
1 0

Cổng AND[sửa]

A B Y = A . B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Cổng OR[sửa]

A B Y = A + B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

Cổng XOR[sửa]

A B Y = A + B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1