Đề thi Học sinh giỏi Tin học/19

Tủ sách mở Wikibooks

Mô tả bài toán[sửa]

Các nhà phát triển Trí tuệ nhân tạo phải viết một thuật toán hiệu quả để phát hiện các khuôn mặt trên một hình ảnh. Thật không may, họ hiện đang bận chuẩn bị một cuộc thi cho bạn, vì vậy bạn sẽ phải làm điều đó cho họ. Trong bài toán này, một hình ảnh là một bảng hình chữ nhật bao gồm các chữ cái Latinh viết thường. Một khuôn mặt trên hình ảnh là một hình vuông 2×2, sao cho từ bốn chữ cái của hình vuông này, bạn có thể tạo ra từ “face”. Bạn cần viết một chương trình xác định số lượng khuôn mặt trên hình ảnh. Các hình vuông tương ứng với các mặt có thể chồng lên nhau.

Dữ liệu[sửa]

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên m và n (1 ≤ m, n ≤ 100) tương ứng là chiều cao và chiều rộng của hình ảnh. Hình ảnh được mô tả trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n chữ cái Latinh viết thường.

Dữ liệu ra

Ghi ra một số nguyên là số khuôn mặt trên hình ảnh.

Ví dụ[sửa]

DỮ LIỆU VÀO DỮ LIỆU RA
4 4
xxxx
xfax
xcex
xxxx
1
2 3
fac
cef
2


Lời giải[sửa]