Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Bảo quản viên (cho đến 17:05, ngày 10 tháng 2 năm 2020)

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 03:22, ngày 14 tháng 8 năm 2018 Tuyenduong97 (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm ThiênĐế98 từ (không có) đến người được miễn cấm IP (tạm thời cho đến 03:22, ngày 14 tháng 11 năm 2018)