Bước tới nội dung

Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Kateru Zakuro (thảo luận | đóng góp)

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 15:52, ngày 15 tháng 6 năm 2020 Kateru Zakuro thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Kateru Zakuro từ bảo quản viên giao diện (tạm thời cho đến 20:13, ngày 27 tháng 11 năm 2020) và bảo quản viên (tạm thời cho đến 20:46, ngày 26 tháng 11 năm 2020) đến bảo quản viên giao diện (tạm thời cho đến 20:13, ngày 27 tháng 11 năm 2020), bảo quản viên (tạm thời cho đến 20:46, ngày 26 tháng 11 năm 2020) và người được miễn cấm IP (Làm việc nhiều nơi)