Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 2

Bạn đang xem một phiên bản cũ của bộ lọc này. Các thông số thống kê được ghi ở đây là của phiên bản mới nhất.Trở lại Lịch sử bộ lọc.

Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:2

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 52 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 0 tác vụ (0%). Trung bình, thời gian chạy của bộ lọc là 0,21 ms, và nó sử dụng 5,2 điều kiện của giới hạn điều kiện.
Các điều kiện:
page_namespace == 0 & user_editcount < 100 & ( new := new_size * 100 / old_size; new > 10 & new <= 50 )
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:04:47, ngày 26 tháng 2 năm 2021 bởi Đức Anh (thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng

Bạn đang xem một phiên bản cũ của bộ lọc này. Các thông số thống kê được ghi ở đây là của phiên bản mới nhất.Trở lại Lịch sử bộ lọc.