Đại số/Số Đại Số và Phép Toán Đại Số/Số Phức

Tủ sách mở Wikibooks

Số Phức[sửa]

Số Phức là một số đại số có dạng tổng quát của một Số Thực cộng Số Ảo

. Với a & b là Số Nguyên . i là Số Ảo
. |z| Độ Dài Bán Kín .  : Góc

Toán Số Phức[sửa]


Số Phức Ngược[sửa]

Số Phức Ngược là một số đại số có dạng tổng quát của một Số Thực trừ Số Ảo

. Với a & b là Số Nguyên . i là Số Ảo
. |z| Độ Dài Bán Kín .  : Góc

Toán Số Phức Ngược[sửa]