Đại số/Biểu Thức Đại Số/Đa Thức

Tủ sách mở Wikibooks

Đa Thức Đặc Biệt[sửa]

x | -2 -1 0 1 2
P(x) | -2 -1 0 1 2

Đa thức P(x)= x đại diện cho Đường thẳng đi qua điểm (0,0)

x | -2 -1 0 1 2 .
P(x) | -4 -2 0 2 4

Đa thức đại diện cho Đường Cong Pa Ra Bôn đi qua điểm (0,0)


x | -2 -1 0 1 2 .
P(x) | -8 -2 0 2 8

Đa thức đại diện cho Đường Cánh Quạt đi qua điểm (0,0)