Không có quyền thực hiện

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bạn không được quyền tạo trang này, vì lý do sau:

Địa chỉ IP của bạn đã bị cấm tại tất cả các wiki.

Người cấm là Jon Kolbert (meta.wikimedia.org). Lý do được đưa ra là Open Proxy: Webhost: Contact stewards if you are affected .

  • Lúc bắt đầu cấm: 19:03, ngày 23 tháng 7 năm 2019
  • Thời hạn cấm: 19:03, ngày 23 tháng 1 năm 2021

Bạn có thể liên lạc với Jon Kolbert để thảo luận về vụ cấm này. Bạn chỉ có thể sử dụng tíng năng “Gửi thư cho người này” sau khi đặt địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong tùy chọn tài khoản nếu chưa cấm sử dụng tính năng này. Địa chỉ IP hiện tại của bạn là 3.234.210.89, và dãy IP bị cấm là 3.234.0.0/16. Xin vui lòng bao gồm các chi tiết ở trên khi nào hỏi về vụ cấm này.