Bước tới nội dung

Chủ đề:Dược học

Tủ sách mở Wikibooks
(Đổi hướng từ Dược học)

< Khoa học sức khỏe

Dược học
Các sách trong chủ đề này bàn đến dược học: một nhóm các ngành nghiên cứu về thiết kế, tác dụng, vận chuyển, phối trí và sử dụng thuốc. Dược học dựa trên rất nhiều lĩnh vực của các ngành khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng khác như hóa học, sinh học, dịch tễ học, thống kê, chemometrics, toán học, lý học, công nghệ hóa học; và ứng dụng các định luật của chúng vào việc nghiên cứu dược phẩm.