Bản mẫu:Stages

Tủ sách mở Wikibooks
Các trạng thái phát triển của Wikibooks
Sách còn thưa thớt 00%.svg Sách đang viết 25%.svg Sách khá đầy đủ 50%.svg Sách viết xong 75%.svg Sách hoàn chỉnh: 100 percent.svg