Bước tới nội dung

Xuất trang

Bạn có thể xuất nội dung và lịch sử sửa đổi của một trang hay tập hợp trang nào đó vào trong các XML. Trong tương lai, cũng có thể nhập vào một mạng khác chạy phần mềm MediaWiki.

Để xuất nội dung các trang, gõ vào tên trang trong cửa sổ dưới đây, mỗi tên một hàng, và cho biết là bạn muốn chọn phiên bản hiện tại cùng với các phiên bản cũ của nó, với các dòng về lịch sử trang, hay chỉ phiên bản hiện hành với thông tin về lần sửa đổi cuối cùng.

Để xuất phiên bản hiện hành của một trang, có thể gắn tên trang vào địa chỉ của công cụ này, thí dụ Đặc biệt:Export/Đạp xích lô để xuất trang Đạp xích lô.