Thể loại phần mềm

Đây là danh sách các thể loại được phần mềm MediaWiki tự động xếp trang vào. Các tên thể loại được định rõ trong các thông điệp thuộc không gian tên MediaWiki.

Thể loại phần mềm Tên thông điệp Tiêu chuẩn xếp thể loại
Trang có sử dụng tập tin không tồn tại(172 tr.)broken-file-categoryTrang này có một liên kết tập tin hỏng (liên kết nhúng tập tin không tồn tại).
Trang đưa đối số thừa vào bản mẫu(150 tr.)duplicate-args-categoryTrang đưa một đối số nhiều lần vào một bản mẫu được nhúng, thí dụ {{foo|bar=1|bar=2}} hoặc {{foo|bar|1=baz}}.
Trang có độ sâu bung bản mẫu vượt quá giới hạn cho phép(trống)expansion-depth-exceeded-categoryTrang có độ sâu bung bản mẫu vượt quá giới hạn cho phép.
Trang có quá nhiều lời gọi hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao(trống)expensive-parserfunction-categoryTrang có quá nhiều hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao (chẳng hạn như #ifexist). Xem Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
Thể loại ẩn(412 t.l., 1 tr.)hidden-category-categoryNội dung của trang thể loại này chứa __HIDDENCAT__, nên theo mặc định thì thể loại không xuất hiện trong thanh thể loại trên các trang được xếp vào thể loại.
Trang được ghi chỉ mục(1 tr.)index-categoryTrang này có từ thần chú __INDEX__ và nằm trong một không gian tên cho phép từ thần chú này, nên được các robot đánh chỉ mục, trong khi bình thường nó không được đánh chỉ mục.
Trang có số nốt vượt quá giới hạn cho phép(trống)node-count-exceeded-categoryTrang có số nốt vượt quá giới hạn cho phép.
Trang không hiển thị trong bộ máy tìm kiếm(12 t.l., 34 tr.)noindex-categoryTrang này không được các robot đánh chỉ mục vì trang có từ thần chú __NOINDEX__ và nằm trong không gian tên cho phép từ thần chú này.
Trang có các đối số formatnum không phải số(5 tr.)nonnumeric-formatnumTrang này có đối số không phải số trong lần gọi hàm cú pháp formatnum.
Trang có chứa tham số bản mẫu bị loại bỏ(trống)post-expand-template-argument-categoryTrang này sẽ vượt quá $wgMaxArticleSize nếu bung một tham số bản mẫu (tức định danh có mỗi bên ba dấu ngoặc móc, thí dụ {{{Thí dụ}}}).
Trang có kích thước bản mẫu nhúng vào vượt quá giới hạn cho phép(4 tr.)post-expand-template-inclusion-categoryKích thước trang sẽ vượt quá $wgMaxArticleSize nếu bung hết toàn bộ bản mẫu, nên một số bản mẫu không được bung.
Trang có tên hiển thị được bỏ qua(41 t.l., 86 tr.)restricted-displaytitle-ignoredTrang có {{TÊN_HIỂN_THỊ}}, {{TÊNHIỂNTHỊ}}, hoặc {{DISPLAYTITLE}} được bỏ qua vì nó không tương đương với tên thật của trang.
Trang sử dụng = như bản mẫu(trống)template-equals-categoryTrang này sử dụng {{=}} nhưng nó không bung ra thành = tại wiki này. Cú pháp này đã lỗi thời; một phiên bản MediaWiki trong tương lai sẽ cập nhật hàm {{=}}.
Trang có bản mẫu lặp vòng(trống)template-loop-categoryTrang chứa một hoặc nhiều bản mẫu lặp vòng, tức là những bản mẫu tự gọi đệ quy chính nó.
Trang vượt quá giới hạn về độ sâu đệ quy unstrip(trống)unstrip-depth-categoryTrang vượt quá giới hạn về độ sâu đệ quy unstrip.
Trang vượt quá giới hạn về kích thước unstrip(trống)unstrip-size-categoryTrang vượt quá giới hạn về độ sâu đệ quy unstrip.
Trang có thời biểu(11 tr.)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
Trang sử dụng WikiHiero(trống)wikhiero-usage-tracking-categoryThis category is automatically added to pages that use WikiHiero extension
Trang có lỗi chú thích(24 tr.)cite-tracking-category-cite-errorCác trang trong thể loại này có lỗi sử dụng thẻ chú thích.
Trang có lỗi tô màu cú pháp(23 tr.)syntaxhighlight-error-categoryĐã xuất hiện lỗi khi tô màu đoạn mã trong trang.
Trang dùng thuộc tính enclose cũ(3 tr.)syntaxhighlight-enclose-categoryThẻ syntaxhighlight trong trang sử dụng cú pháp enclose cũ.
Trang dùng thẻ source cũ(7 tr.)syntaxhighlight-source-categoryThẻ syntaxhighlight trong trang sử dụng thẻ source cũ.
Pages transcluding nonexistent sections(1 tr.)lst-invalid-section-categoryThe page uses a #lst or #lsth parser function that references a section that doesn't exist on the given page.
Pages using deprecated score attributes(trống)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages which use score(trống)score-use-categoryThese pages use the Score extension.
Trang có lỗi kết xuất khuông nhạc(trống)score-error-categoryĐã xuất hiện lỗi khi kết xuất khuông nhạc.
Trang sử dụng DynamicPageList(16 tr.)intersection-categoryThe page includes a <DynamicPageList> tag
Bảng kiểu bản mẫu có lỗi(trống)templatestyles-stylesheet-error-categoryBảng kiểu bản mẫu có lỗi.
Trang có lỗi bảng kiểu bản mẫu(1 tr.)templatestyles-page-error-categoryĐã xuất hiện lỗi khi xử lý thẻ <templatestyles/> trong trang.
Danh sách gửi thông báo rộng rãi(trống)massmessage-list-categoryTrang này là một danh sách gửi thông báo cho phần mở rộng Thông báo rộng rãi.
Tập tin thiếu giấy phép đọc được bằng máy(609 t.t.)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseTập tin này không có bản mẫu giấy phép nào đọc được bằng máy.
Tập tin thiếu miêu tả đọc được bằng máy(881 t.t.)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionTập tin không có bản mẫu thông tin đọc được bằng máy, hoặc trường miêu tả của nó chưa được điền vào.
Tập tin thiếu tác giả đọc được bằng máy(1.010 t.t.)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorTập tin này không có bản mẫu thông tin đọc được bằng máy, hoặc trường tác giả của nó chưa được điền vào.
Tập tin thiếu nguồn gốc đọc được bằng máy(881 t.t.)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceTập tin này không có bản mẫu thông tin đọc được bằng máy, hoặc trường nguồn gốc của nó chưa được điền vào.
Tập tin thiếu bằng sáng chế đọc được bằng máy(trống)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentTập tin này không có bản mẫu bằng sáng chế nào đọc được bằng máy.
Trang có lỗi toán học(1 t.l., 25 tr.)math-tracking-category-errorCác trang trong thể loại này có lỗi sử dụng thẻ toán học.
Trang có lỗi kết xuất toán học(25 tr.)math-tracking-category-render-errorThể loại này chứa các trang có lỗi kết xuất trong thẻ toán học.
Trang sử dụng định dạng lỗi thời của thẻ chem(1 tr.)math-tracking-category-mhchem-deprecationTrang trong thể loại này sử dụng một định dạng lỗi thời của thẻ chem
Trang sử dụng một định dạng lỗi thời của thẻ math(9 tr.)math-tracking-category-texvc-deprecationTrang trong thể loại này sử dụng một định dạng lỗi thời của thẻ math
Thể loại bị tắtdiscussiontools-comments-before-first-heading-categoryThe discussion page contains comments in the lede section (before first heading). This may cause the lede or the comments to be displayed incorrectly, especially in the mobile version and in mobile apps.
Trang có lỗi kịch bản(114 tr.)scribunto-common-error-categoryĐã xuất hiện lỗi khi xử lý các mô đun được gọi bởi trang này.
Mô đun Scribunto có lỗi(trống)scribunto-module-with-errors-categoryMô đun này có lỗi.
Trang có thuộc tính chưa giải quyết(trống)unresolved-property-categoryCác trang trong thể loại này tham chiếu các thuộc tính Wikidata không tìm được theo định danh thuộc tính hoặc nhãn.
Trang đổi hướng được liên kết với khoản mục Wikidata(1 tr.)connected-redirect-categoryCác trang đổi hướng này được liên kết với khoản mục Wikidata.
Trang có bản đồ(trống)kartographer-tracking-categoryTrang này có nhúng bản đồ
Trang có bản đồ hỏng(trống)kartographer-broken-categoryTrang này nhúng một bản đồ một cách không hợp lệ
Pages that use Phonos(trống)phonos-tracking-categoryThe page uses the Phonos extension.
Pages with Phonos rendering errors(trống)phonos-error-categoryThere was an error while rendering Phonos.
Trang có biểu đồ(9 tr.)graph-tracking-categoryCác trang này có thẻ <graph>.
Pages with disabled graphs(trống)graph-disabled-categoryThe page includes a <graph> tag, which is temporarily not available (T334940).
Trang sử dụng liên kết tự động ISBN(12 tr.)magiclink-tracking-isbnTrang sử dụng liên kết tự động ISBN. Xem thông tin về cách chuyển đổi tại mediawiki.org.
Trang sử dụng liên kết tự động RFC(trống)magiclink-tracking-rfcTrang sử dụng liên kết tự động RFC. Xem thông tin về cách chuyển đổi tại mediawiki.org.
Trang sử dụng liên kết tự động PMID(trống)magiclink-tracking-pmidTrang sử dụng liên kết tự động PMID. Xem thông tin về cách chuyển đổi tại mediawiki.org.