Tìm kiếm tập tin trùng lặp

Tìm kiếm các tập tin trùng nhau theo giá trị băm.