Quản lý nhóm toàn cục

Đây là danh sách tất cả các nhóm người dùng toàn cục được thiết lập tại mạng wiki này, cùng với các quyền truy cập và bộ wiki. Những người đủ quyền có thể xóa nhóm bằng cách xóa tất cả các quyền lợi khỏi nó.

NhómQuyền
Hỗ trợ viên bộ lọc
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình các bộ lọc sai phạm kín (abusefilter-log-private)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem các bộ lọc kín (abusefilter-view-private)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
Bảo trì viên bộ lọc
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình các bộ lọc sai phạm kín (abusefilter-log-private)
 • Tạo hoặc sửa đổi các bộ lọc sai phạm (abusefilter-modify)
 • tạo hoặc thay đổi bộ lọc sai phạm toàn cầu (abusefilter-modify-global)
 • Sửa đổi bộ lọc sai phạm có hành vi bị hạn chế (abusefilter-modify-restricted)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem các bộ lọc kín (abusefilter-view-private)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
Người được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
Người được miễn điền CAPTCHA
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
Sáng lập viên
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình các bộ lọc sai phạm kín (abusefilter-log-private)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem các bộ lọc kín (abusefilter-view-private)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Trộn tài khoản của họ (centralauth-merge)
 • Mở tài khoản mới (createaccount)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Sửa trang (edit)
 • Bỏ qua vụ cấm toàn cục (globalblock-exempt)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Nhập trang bằng tải tập tin (importupload)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
 • Di chuyển trang (move)
 • Xem dữ liệu riêng OAuth (mwoauthviewprivate)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Tẩy sạch vùng nhớ đệm của trang (purge)
 • Đọc trang (read)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Gửi thư điện tử cho thành viên khác (sendemail)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Xem nhật trình chặn tiêu đề vì danh sách đen (titleblacklistlog)
 • Bỏ qua các tác vụ cấm tự động các nút thoát Tor (torunblocked)
 • Xem danh sách các trang chưa theo dõi (unwatchedpages)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Xem các tập tin và trang bị xóa trong các không gian tên Tập tin và Thảo luận Tập tin (viewdeletedfile)
 • Xem dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (viewmyprivateinfo)
 • Xem danh sách theo dõi của mình (viewmywatchlist)
Bot toàn cục
(quản lý | danh sách thành viên)
Các wiki trong phạm vi của nhóm này: Global bot wikis
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Tự động đánh dấu phiên bản của mình là đã “xem qua” (autoreview)
 • Được đối xử như tác vụ tự động (bot)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Không báo về tin nhắn mới khi trang thảo luận chỉ được sửa đổi nhỏ (nominornewtalk)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
Global deleters
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Xóa trang (delete)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Phục hồi trang (undelete)
Người tạo bảng Flow toàn cục
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Tạo bảng tin Thảo luận Cấu trúc tại bất kỳ đâu (flow-create-board)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
Kỹ thuật viên giao diện toàn cục
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép những người tự đánh dấu tuần tra” (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Sửa kiểu nội dung của trang (editcontentmodel)
 • Sửa đổi các trang có mức độ khóa “Chỉ cho phép những người sửa đổi” (editeditorprotected)
 • Sửa đổi các trang có mức độ khóa “Chỉ cho phép những người tự đánh dấu tuần tra” (editextendedsemiprotected)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép bảo quản viên” (editprotected)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Sửa đổi các trang bị hạn chế (extendedconfirmed)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Thay đổi thiết lập khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Sửa đổi các bản mẫu bị khóa (templateeditor)
Người được miễn cấm IP toàn cục
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Bỏ qua vụ cấm toàn cục (globalblock-exempt)
 • Bỏ qua các tác vụ cấm tự động các nút thoát Tor (torunblocked)
Người lùi sửa toàn cục
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Tự động duyệt khi lùi sửa tất cả (autoreviewrestore)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Đánh dấu sửa đổi bị lùi lại là sửa đổi bot (markbotedits)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang có phiên bản ổn định (movestable)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Dùng tính năng tuần tra thay đổi gần đây (patrolmarks)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
Bảo quản viên toàn cục
(quản lý | danh sách thành viên)
Các wiki trong phạm vi của nhóm này: Opted-out of global sysop wikis
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Tạo hoặc sửa đổi các bộ lọc sai phạm (abusefilter-modify)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Tự động duyệt khi lùi sửa tất cả (autoreviewrestore)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
 • Cấm người dùng gửi thư điện tử (blockemail)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Xóa trang (delete)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó (deletelogentry)
 • Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang (deleterevision)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép những người tự đánh dấu tuần tra” (editautopatrolprotected)
 • Sửa kiểu nội dung của trang (editcontentmodel)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép bảo quản viên” (editprotected)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Xóa đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-delete)
 • Sửa bài đăng Thảo luận Cấu trúc của người dùng khác (flow-edit-post)
 • Ẩn các đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-hide)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Truy xuất thông tin về địa chỉ IP được đính kèm với phiên bản hoặc mục nhật trình (ipinfo)
 • Xem tất cả thông tin về địa chỉ IP đính kèm với phiên bản hoặc mục nhật trình (ipinfo-view-full)
 • Đánh dấu sửa đổi bị lùi lại là sửa đổi bot (markbotedits)
 • Trộn lịch sử trang (mergehistory)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang thể loại (move-categorypages)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Di chuyển trang có phiên bản ổn định (movestable)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Xóa trang hàng loạt (nuke)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Bỏ qua kiểm tra tên (override-antispoof)
 • Đánh dấu tuần tra sửa đổi (patrol)
 • Thay đổi thiết lập khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Tải đè tập tin cũ do chính mình tải lên (reupload-own)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Sửa đổi các bản mẫu bị khóa (templateeditor)
 • Xem nhật trình chặn tiêu đề vì danh sách đen (titleblacklistlog)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Xem danh sách các trang chưa theo dõi (unwatchedpages)
 • Tải tập tin lên (upload)
Người nhập trang vào wiki mới
(quản lý | danh sách thành viên)
(không có hiệu lực ở wiki này)
Các wiki trong phạm vi của nhóm này: All existing wikis
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Xóa trang (delete)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép bảo quản viên” (editprotected)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Nhập trang bằng tải tập tin (importupload)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Thay đổi thiết lập khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Phục hồi trang (undelete)
Two-factor authentication testers
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
Thanh tra viên
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Xem các mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hidden-log)
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình các bộ lọc sai phạm kín (abusefilter-log-private)
 • Xem dữ liệu riêng tư trong nhật trình sai phạm (abusefilter-privatedetails)
 • Xem nhật ký truy cập chi tiết riêng tư của AbuseFilter (abusefilter-privatedetails-log)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem các bộ lọc kín (abusefilter-view-private)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Kiểm tra địa chỉ IP và các thông tin khác của thành viên (checkuser)
 • Xem nhật trình CheckUser (checkuser-log)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xem nhật trình truy cập thông tin về địa chỉ IP (ipinfo-view-log)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Xem nhật trình kín (suppressionlog)
 • Xem các phiên bản bị ẩn khỏi mọi người dùng (viewsuppressed)
Người xuất trang đệ quy
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Xuất trang kèm theo các trang được liên kết đến với độ sâu tối đa là 5 (override-export-depth)
Nhân viên
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Xem các mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hidden-log)
 • Ẩn mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hide-log)
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình các bộ lọc sai phạm kín (abusefilter-log-private)
 • Tạo hoặc sửa đổi các bộ lọc sai phạm (abusefilter-modify)
 • tạo hoặc thay đổi bộ lọc sai phạm toàn cầu (abusefilter-modify-global)
 • Sửa đổi bộ lọc sai phạm có hành vi bị hạn chế (abusefilter-modify-restricted)
 • Xem dữ liệu riêng tư trong nhật trình sai phạm (abusefilter-privatedetails)
 • Xem nhật ký truy cập chi tiết riêng tư của AbuseFilter (abusefilter-privatedetails-log)
 • Hồi lại tất cả thay đổi theo một bộ lọc vi phạm cho trước (abusefilter-revert)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem các bộ lọc kín (abusefilter-view-private)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Xóa trang có lịch sử lớn (bigdelete)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
 • Cấm người dùng gửi thư điện tử (blockemail)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Trộn tài khoản của họ (centralauth-merge)
 • Bỏ hợp nhất tài khoản chung (centralauth-unmerge)
 • Quản lý thông báo chung (centralnotice-admin)
 • Kiểm tra địa chỉ IP và các thông tin khác của thành viên (checkuser)
 • Xem nhật trình CheckUser (checkuser-log)
 • Xóa trang (delete)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó (deletelogentry)
 • Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang (deleterevision)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa kiểu nội dung của trang (editcontentmodel)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép bảo quản viên” (editprotected)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Sửa đổi các trang bị hạn chế (extendedconfirmed)
 • Tạo bảng tin Thảo luận Cấu trúc tại bất kỳ đâu (flow-create-board)
 • Xóa đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-delete)
 • Sửa bài đăng Thảo luận Cấu trúc của người dùng khác (flow-edit-post)
 • Ẩn các đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-hide)
 • Xóa hẳn một số phiên bản Thảo luận Cấu trúc (flow-suppress)
 • Sửa đổi các định nghĩa tiện ích (gadgets-definition-edit)
 • Sửa đổi trang tiện ích JavaScript và CSS (gadgets-edit)
 • Bỏ qua vụ cấm toàn cục (globalblock-exempt)
 • Tắt tác vụ cấm toàn cục tại địa phương (globalblock-whitelist)
 • Cấm thành viên, rồi ẩn tên người dùng đó đi (hideuser)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Nhập trang bằng tải tập tin (importupload)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Truy xuất thông tin về địa chỉ IP được đính kèm với phiên bản hoặc mục nhật trình (ipinfo)
 • Xem tất cả thông tin về địa chỉ IP đính kèm với phiên bản hoặc mục nhật trình (ipinfo-view-full)
 • Xem nhật trình truy cập thông tin về địa chỉ IP (ipinfo-view-log)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Di chuyển trang có phiên bản ổn định (movestable)
 • Quản lý tiêu dùng OAuth (mwoauthmanageconsumer)
 • Quản lý các quyền OAuth được cấp (mwoauthmanagemygrants)
 • Đề xuất tiêu dùng OAuth mới (mwoauthproposeconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • Xem dữ liệu riêng OAuth (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Xóa trang hàng loạt (nuke)
 • Tắt xác thực dùng hai nhân tố của thành viên (oathauth-disable-for-user)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Bỏ qua kiểm tra tên (override-antispoof)
 • Dùng tính năng tuần tra thay đổi gần đây (patrolmarks)
 • Thay đổi thiết lập khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Tẩy sạch vùng nhớ đệm của trang (purge)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Đánh dấu các phiên bản là đã “xem qua” (review)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Gửi thư điện tử cho thành viên khác (sendemail)
 • Đặt cố vấn của người dùng (setmentor)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Cấu hình cho phiên bản ổn định được lựa chọn và hiển thị như thế nào (stablesettings)
 • Xem nhật trình kín (suppressionlog)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Xem và hiện/ẩn các phiên bản trang cụ thể đối với mọi người dùng khác (suppressrevision)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Ghi đè lên danh sách đen tên người dùng (tboverride-account)
 • Sửa đổi các bản mẫu bị khóa (templateeditor)
 • Đặt lại các video hỏng hoặc đã chuyển mã để chèn chúng lại vào hàng đợi việc. (transcode-reset)
 • Xem thông tin về hoạt động chuyển mã đang xảy ra (transcode-status)
 • Tự bỏ cấm (unblockself)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Xem danh sách các trang chưa theo dõi (unwatchedpages)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải tập tin từ địa chỉ URL (upload_by_url)
Tiếp viên
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Xem các mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hidden-log)
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình các bộ lọc sai phạm kín (abusefilter-log-private)
 • Tạo hoặc sửa đổi các bộ lọc sai phạm (abusefilter-modify)
 • Sửa đổi bộ lọc sai phạm có hành vi bị hạn chế (abusefilter-modify-restricted)
 • Xem nhật ký truy cập chi tiết riêng tư của AbuseFilter (abusefilter-privatedetails-log)
 • Hồi lại tất cả thay đổi theo một bộ lọc vi phạm cho trước (abusefilter-revert)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem các bộ lọc kín (abusefilter-view-private)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Tự động duyệt khi lùi sửa tất cả (autoreviewrestore)
 • Xóa trang có lịch sử lớn (bigdelete)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
 • Cấm người dùng gửi thư điện tử (blockemail)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Ép buộc mở một tài khoản cục bộ cho một tài khoản toàn cục (centralauth-createlocal)
 • Trộn tài khoản của họ (centralauth-merge)
 • Quản lý thông báo chung (centralnotice-admin)
 • Xem nhật trình CheckUser (checkuser-log)
 • Mở tài khoản mới (createaccount)
 • Tạo trang (không phải trang thảo luận) (createpage)
 • Tạo trang thảo luận (createtalk)
 • Xóa trang (delete)
 • Xóa thẻ khỏi cơ sở dữ liệu (deletechangetags)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó (deletelogentry)
 • Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang (deleterevision)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép những người tự đánh dấu tuần tra” (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Sửa kiểu nội dung của trang (editcontentmodel)
 • Sửa đổi các trang có mức độ khóa “Chỉ cho phép những người sửa đổi” (editeditorprotected)
 • Sửa đổi các trang có mức độ khóa “Chỉ cho phép những người tự đánh dấu tuần tra” (editextendedsemiprotected)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa đổi tùy chọn của bạn (editmyoptions)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép bảo quản viên” (editprotected)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Sửa đổi các trang bị hạn chế (extendedconfirmed)
 • Tạo bảng tin Thảo luận Cấu trúc tại bất kỳ đâu (flow-create-board)
 • Xóa đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-delete)
 • Sửa bài đăng Thảo luận Cấu trúc của người dùng khác (flow-edit-post)
 • Ẩn các đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-hide)
 • Xóa hẳn một số phiên bản Thảo luận Cấu trúc (flow-suppress)
 • Bỏ qua vụ cấm toàn cục (globalblock-exempt)
 • Tắt tác vụ cấm toàn cục tại địa phương (globalblock-whitelist)
 • Sử dụng GWToolset (gwtoolset)
 • Cấm thành viên, rồi ẩn tên người dùng đó đi (hideuser)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Nhập trang bằng tải tập tin (importupload)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Truy xuất thông tin về địa chỉ IP được đính kèm với phiên bản hoặc mục nhật trình (ipinfo)
 • Xem tất cả thông tin về địa chỉ IP đính kèm với phiên bản hoặc mục nhật trình (ipinfo-view-full)
 • Xem nhật trình truy cập thông tin về địa chỉ IP (ipinfo-view-log)
 • Tạo và bật/tắt thẻ (managechangetags)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • Đánh dấu sửa đổi bị lùi lại là sửa đổi bot (markbotedits)
 • Gửi thông báo cho nhiều người cùng một lúc (massmessage)
 • Trộn lịch sử trang (mergehistory)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang thể loại (move-categorypages)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Di chuyển trang có phiên bản ổn định (movestable)
 • Quản lý tiêu dùng OAuth (mwoauthmanageconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Xem dữ liệu riêng OAuth (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Tạo thư tin (newsletter-create)
 • Xóa thư tin (newsletter-delete)
 • Thêm hoặc xóa người xuất bản hoặc người theo dõi thư tin (newsletter-manage)
 • Phục hồi thư tin (newsletter-restore)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Xóa trang hàng loạt (nuke)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Truy cập nhật trình thay đổi xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-view-log)
 • Bỏ qua kiểm tra tên (override-antispoof)
 • Đánh dấu các phiên bản của trang là cần dịch (pagetranslation)
 • Đánh dấu tuần tra sửa đổi (patrol)
 • Dùng tính năng tuần tra thay đổi gần đây (patrolmarks)
 • Thay đổi thiết lập khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Tẩy sạch vùng nhớ đệm của trang (purge)
 • Đổi tên thành viên (renameuser)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Tải đè tập tin cũ do chính mình tải lên (reupload-own)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Đánh dấu các phiên bản là đã “xem qua” (review)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Đặt cố vấn của người dùng (setmentor)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • Cấu hình cho phiên bản ổn định được lựa chọn và hiển thị như thế nào (stablesettings)
 • Xem nhật trình kín (suppressionlog)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Ghi đè lên danh sách đen tên người dùng (tboverride-account)
 • Sửa đổi các bản mẫu bị khóa (templateeditor)
 • Xem nhật trình chặn tiêu đề vì danh sách đen (titleblacklistlog)
 • Bỏ qua các tác vụ cấm tự động các nút thoát Tor (torunblocked)
 • Xem thông tin về hoạt động chuyển mã đang xảy ra (transcode-status)
 • Nhập các bản dịch ngoại tuyến (translate-import)
 • Quản lý các nhóm thông điệp (translate-manage)
 • Duyệt các bản dịch (translate-messagereview)
 • Tự bỏ cấm (unblockself)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Xem danh sách các trang chưa theo dõi (unwatchedpages)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải tập tin từ địa chỉ URL (upload_by_url)
 • Xem các phiên bản bị ẩn khỏi mọi người dùng (viewsuppressed)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
Quản trị viên hệ thống
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Xem các mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hidden-log)
 • Ẩn mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hide-log)
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình các bộ lọc sai phạm kín (abusefilter-log-private)
 • Tạo hoặc sửa đổi các bộ lọc sai phạm (abusefilter-modify)
 • tạo hoặc thay đổi bộ lọc sai phạm toàn cầu (abusefilter-modify-global)
 • Sửa đổi bộ lọc sai phạm có hành vi bị hạn chế (abusefilter-modify-restricted)
 • Hồi lại tất cả thay đổi theo một bộ lọc vi phạm cho trước (abusefilter-revert)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem các bộ lọc kín (abusefilter-view-private)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Xóa trang có lịch sử lớn (bigdelete)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
 • Cấm người dùng gửi thư điện tử (blockemail)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Ép buộc mở một tài khoản cục bộ cho một tài khoản toàn cục (centralauth-createlocal)
 • Khóa hoặc mở khóa tài khoản chung (centralauth-lock)
 • Trộn tài khoản của họ (centralauth-merge)
 • Đổi tên tài khoản toàn cục (centralauth-rename)
 • Cưỡng chế hoặc ẩn tài khoản chung (centralauth-suppress)
 • Bỏ hợp nhất tài khoản chung (centralauth-unmerge)
 • Xóa trang (delete)
 • Xóa thẻ khỏi cơ sở dữ liệu (deletechangetags)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó (deletelogentry)
 • Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang (deleterevision)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép bảo quản viên” (editprotected)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Tạo bảng tin Thảo luận Cấu trúc tại bất kỳ đâu (flow-create-board)
 • Xóa đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-delete)
 • Sửa thành viên của nhóm toàn cục (globalgroupmembership)
 • Quản lý nhóm toàn cục (globalgrouppermissions)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Tắt xác thực dùng hai nhân tố của thành viên (oathauth-disable-for-user)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Xác minh xem thành viên có bật xác thực dùng hai nhân tố không (oathauth-verify-user)
 • Truy cập nhật trình thay đổi xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-view-log)
 • Xuất trang kèm theo các trang được liên kết đến với độ sâu tối đa là 5 (override-export-depth)
 • Đổi tên thành viên (renameuser)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Ghi đè lên danh sách đen tên người dùng (tboverride-account)
 • Sửa đổi các bản mẫu bị khóa (templateeditor)
 • Tự bỏ cấm (unblockself)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Tải tập tin từ địa chỉ URL (upload_by_url)
 • Sửa tất cả quyền thành viên (userrights)
 • Sửa quyền thành viên của các thành viên ở các wiki khác (userrights-interwiki)
VRT permissions agents
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Đọc trang (read)
WMF Ops Monitoring
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Được đối xử như tác vụ tự động (bot)
Chuyên viên nghiên cứu WMF
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này áp dụng với mọi wiki.
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình các bộ lọc sai phạm kín (abusefilter-log-private)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem các bộ lọc kín (abusefilter-view-private)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • Xem nhật trình kín (suppressionlog)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Xem các phiên bản bị ẩn khỏi mọi người dùng (viewsuppressed)