Trạng thái toán học

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trang này cho biết thông tin về các chế độ kết xuất toán học được kích hoạt.

Các chế độ sau được kích hoạt:

Hình ảnh PNG

Mã nguồn LaTeX (dành cho trình duyệt văn bản)

MathML hoặc SVG/PNG (khuyến khích các trình duyệt và công cụ trợ năng hiện đại)

Đang kiểm thử phía sau cho chế độ kết xuất MathML hoặc SVG/PNG (khuyến khích các trình duyệt và công cụ trợ năng hiện đại).

Trường hợp kiểm thử Rendering the input "x^2+\text{a sample Text}" thành công.

Trường hợp kiểm thử Comparing to the reference rendering thành công.

Trường hợp kiểm thử Rendering of a+b in plain MathML mode thành công.

Trường hợp kiểm thử Checking the presence of '+' in the MathML output thành công.

Trường hợp kiểm thử Comparing the generated SVG with the reference bị thất bại.

Trường hợp kiểm thử Checking if MathML input is supported thành công.

Trường hợp kiểm thử Rendering Presentation MathML sample thành công.

Trường hợp kiểm thử Checking if the link to SVG image is correct thành công.

Đã hoàn tất các trường hợp kiểm thử phía sau cho chế độ kết xuất MathML hoặc SVG/PNG (khuyến khích các trình duyệt và công cụ trợ năng hiện đại).